In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe de persoonsgegevens (“gegevens”) die u verstrekt en door - IVECO Belgium (“wij”, “we”, “ons”, “onze” of het “bedrijf”) via deze website worden verzameld, worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren.

1. HOE WIJ GEGEVENS VERKRIJGEN

Wij kunnen de door u aan ons verstrekte gegevens verzamelen, verwerken en opslaan om u een specifieke dienst te bieden of als onderdeel van een zakelijke relatie (zoals identificatie- en contactgegevens, professionele gegevens, financiële of technische informatie).

Gewoonlijk zult u ons deze gegevens hebben verstrekt, maar in sommige gevallen kunnen wij gegevens over u van een derde of van openbare registers verzamelen. Gegevens verkregen van dergelijke derden worden beschermd volgens de procedures beschreven in deze privacyverklaring.

2. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

De verzamelde gegevens kunnen door ons voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

De gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder per post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoongesprekken, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps).

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de overeenkomst onder (i), van wettelijke verplichtingen onder (ii), van ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking onder (iii) en (iv) en afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming voor de marketingdoeleinden onder (v), (vi). Wij wijzen u erop dat u, indien u uw toestemming hebt gegeven, deze te allen tijde kunt intrekken.

De gegevens kunnen zowel elektronisch, binnen IT-systemen, als handmatig, in papiervorm, worden verwerkt. De gegevens worden gedurende de gehele levenscyclus ervan verwerkt en opgeslagen, met waarborging van de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan volgens de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

U bent nooit verplicht om gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens die nodig zijn om een dienst of product te leveren, kan ons echter beletten de gevraagde dienst of het gevraagde product te leveren of kan leiden tot een niet-optimale levering van de gevraagde dienst of het gevraagde product.

4. HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Wij maken deel uit van de Iveco Group, een wereldleider in de kapitaalgoederensector. De gegevens kunnen worden gedeeld en gecommuniceerd aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de Iveco Group, aan vertrouwde externe partijen, dienstenaanbieders, erkende dealers en distributeurs en zakelijke partners, gevestigd binnen en buiten de Europese Unie, die specifieke contractuele verplichtingen hebben en ze uitsluitend voor de vervulling van de hierboven genoemde doeleinden mogen gebruiken.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de veiligheid van ons en de Iveco Group te beheren en handhaven, om de rechten of het eigendom van ons en de Iveco Group te beschermen, om te reageren op beschikkingen van overheidsinstanties, of om tegenover de gerechtelijke autoriteiten onze rechten uit te oefenen.

5. HOE WIJ UW GEGEVENS OVERDRAGEN

Om de gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals hierboven beschreven, kunnen wij gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met inbegrip van het opslaan van die gegevens in digitale of fysieke databases beheerd door entiteiten die namens ons handelen. Het databasebeheer en de gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Bij overdracht van de gegevens buiten de EER zal het bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, waaronder - onder andere -overeenkomsten gebaseerd op de toepasselijke standaardbepalingen inzake gegevensbescherming goedgekeurd door de EU-Commissie en van toepassing op de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

6. UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren de gegevens in onze systemen en archieven zolang als nodig is voor het nastreven van de doelen beschreven in deze privacyverklaring, rekening houdend met, indien van toepassing, wettelijke en contractuele vereisten.

Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden de gegevens verwijderd of bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkenen niet mogelijk maakt, mits wij niet wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Indien noodzakelijk om onze belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met het aanbieden van de diensten of producten of de verwerking van gegevens, kunnen wij de gegevens voor een langere periode blijven opslaan.

Gegevens verwerkt voor marketing- worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in elk geval in overeenstemming met bovengenoemde principes en richtlijnen van de relevante privacyautoriteiten in dit verband.

7. GEGEVENSVERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

IVECO Belgium, met maatschappelijke zetel in Gossetlaan 28a Bus 3 1702 Groot Bijgaarden - Belgium, is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van deze Privacyverklaring.

8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

U kunt uw rechten uitoefenen zoals uiteengezet in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder:

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Wanneer u een verzoek indient, hebben wij mogelijk aanvullende persoonlijke informatie nodig om u eventueel te kunnen identificeren en benaderen. Om aan uw verzoek te voldoen, wordt deze informatie dan samen met de andere gegevens die wij al bezitten verwerkt, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Om aan uw verzoek te voldoen kan, indien nodig, bepaalde informatie worden overgedragen aan andere bedrijven die optreden als gegevensverwerkers van uw gegevens, binnen of buiten de Iveco Group. Uw gegevens worden gedurende de benodigde hoeveelheid tijd verwerkt om uw verzoek te beoordelen en af te handelen, waarna uw gegevens gedurende een passende periode worden gearchiveerd, zodat wij kunnen aantonen dat het verzoek correct en tijdig is afgehandeld.

9. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacykennisgeving is voor het laatst bijgewerkt in januari 2022. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan de wijzigingen in de nationale wetgeving of onze verwerkingsactiviteiten.